about | philosophyNếu chỉ đẹp - đừng làm kiến trúc.
Nhưng nếu không đẹp cũng đừng làm kiến trúc.